Política de privadesa

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet WWW.CANGAZA.CAT

TITULAR DE LA PÀGINA WEB
Denominació social: CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL
CIF: G57226086
Domicili: Carrer Vicari, 33 07010 Palma, Illes Balears
Adreça de correu electrònic: cangazaices@gmail.com
Telèfon: 971768445
Activitat: Organització sense ànim de lucre que acull en règim residencial persones en exclusió social i malalties de diferent grau a causa de les seves addiccions.

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.CANGAZA.CAT s’hauran d’acceptar les condicions de servei:

A) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
B) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran fer servir aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL.

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB
a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web CANGAZA.CAT. La utilització d’aquest web li atribueix la condició d’usuari del mateix des de l’accés i inici de la navegació. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat al web al qual s’accedeix.
b) A través de la pàgina web, CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
c) La pàgina web té caràcter gratuït per als Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic.
d) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al previ ompliment del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si s’escau, el regulin.
e) L’usuari s’obliga des de l’acceptació a fer un ús de la pàgina web WWW.CANGAZA.CAT, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix a través de la pàgina web WWW.CANGAZA.CAT.
f) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
g) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir la seva normal utilització per altres Usuaris.
h) L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al web.
i) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinària o de telecomunicacions, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el seu normal funcionament.
j) No fer activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web, utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers.
k) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.
l) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i, en general, està prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no sigui titular l’usuari.
m) L’usuari té prohibit fer pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o com a conseqüència de l’ús del web o de les informacions i serveis amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web.
n) L’entitat es reserva el dret a fer qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

 

MODIFICACIONS
L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS
El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la pàgina web són de titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.
L’entitat es reserva el dret a fer qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

 

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic cangazaices@gmail.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es faran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la pàgina web WWW.CANGAZA.CAT. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis en ella oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS

A) L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web WWW.CANGAZA.CAT així com la prestació dels serveis i o venda de productes en ella oferts es farà sota el seu risc i la seva total responsabilitat.
B) L’entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l’usuari a causa de l’incompliment per part d’aquest de la Llei, la moral i els bons costums, així com l’ordre públic, o l’ús dels productes i/o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si s’escau, resultin d’aplicació. Específicament els derivats de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional, la infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la realització d’actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no realitzats directament per l’entitat.

 1. C) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, o en els aparells i equips informàtics dels usuaris motivades per causes alienes a l’entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema, la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.
  D) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts pels usuaris derivats de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats. I no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.
  I) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts pels usuaris derivats de retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
  F) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal, i que no siguin atribuïbles a l’entitat.
  G) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la impossibilitat de donar el servei, vendre productes i/o permetre l’accés per causes no imputables a l’entitat, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major; així com de l’incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes fets amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.
  H) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari, derivats dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
  I) L’entitat en cap cas respon dels danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis, així com de l’incompliment per part dels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.
  J) L’entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina a què puguin accedir a través del link que en aquesta última s’hagi establert.
  K) En el cas que qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si és el cas, fos declarada nul·la i/o invàlida, això no afectarà l’eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals i/o particulars, si escau, establertes, això no suposarà que es renuncia amb caràcter general a l’acompliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d’un dret adquirit per a l’altra part.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ FUR
Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma per resoldre de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l’art. 13 i 14 de l’RGPD se li facilita la següent informació: RESPONSABLE: CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL. NIF / CIF: G57226086, DIRECCIÓ: Carrer Vicari, 33, 07010 Palma, Illes Balears, TELÈFON 971.768.445, ELECTRÒNICA: cangazaices@gmail.com. Delegat de Protecció de Dades.
FINALITAT: A CAN GAZA, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.
LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i/o servei d’acord amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.
DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CAN GAZA, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits . En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Procedència: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc del web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que la prestació dels serveis i/o venda de productes oferts a la web.

1.3. El client/usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL, amb domicili a Carrer Vicari, 33, 07010 Palma, Illes Balears, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de client.

1.4. CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL informa que, si un client vol registrar-se al web, se li van a demanar tot un seguit de dades la formalització de les quals resulta obligatòria, per la qual cosa si no s’aporten/s’emplenen les dades de caràcter personal no tindrà lloc l’alta en la pàgina web de 7DVINS SL. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de Registre on es demanin dades de caràcter personal, s’han d’assenyalar els diferents camps l’emplenament dels quals és necessari per a fer el registre corresponent. Així, tret que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.5. El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni a través de el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 de Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i/o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas , durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

 

POLÍTICA DE COOKIES

L’entitat CAN GAZÀ, INSTITUT CONTRA L’EXCLUSIÓ SOCIAL, amb NIF / CIF: G57226086, domicili al Carrer Vicari, 33, 07010 Palma, Illes Balears, adreça de correu electrònic: cangazaices@gmail.com i web: WWW.CANGAZA.CAT  informa a l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza ‘cookies’ pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘cookies’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ al teu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

* S’entenen per Cookies pròpies: Aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

Què és una ‘cookie’?
Una ‘cookie’ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tableta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, el que li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip, d’aquesta manera es pretén facilitar la seva propera visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el seu contingut.

Com s’utilitzen les ‘cookies’?
En navegar per aquest web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘cookies’ en el seu terminal i que ens permeten conèixer la següent informació:

Informació estadística de l’ús del web.
– La connexió per a l’usuari per mantenir la sessió activa al web.
– El format del web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.
– Les últimes recerques fetes en els serveis del web i dades de personalització d’aquests serveis.
– Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.
– Informació de les enquestes en què ha participat l’usuari.
– Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o Twitter.

 

Tipus de ‘cookies’ utilitzades
Aquest web utilitza tant ‘cookies’ temporals de sessió com ‘cookies’ permanents. Les ‘cookies’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web, i les ‘cookies’ permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘cookies’, el web pot utilitzar:
“Cookies” tècniques
1 Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
2 ‘cookies” de personalització
Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com ara serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei.
3 “Cookies” publicitàries
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si s’escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
4 “Cookies” de publicitat comportamental
Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si s’escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes “Cookies” emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa.
5 “Cookies” d’anàlisis estadístiques
Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.
6 “Cookies” de tercers
Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les “Cookies”. En algunes pàgines web es poden instal·lar “Cookies” de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les “Cookies” següents que es detallen a continuació: NO FEM SERVIR COOKIES

 

Com administrar ‘cookies’ al navegador?
L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘cookies’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre terminal.

Com administrar les cookies en els ordinadors
Si vols permetre l’ús de “Cookies” del nostre lloc, si us plau segueix les següents instruccions:

Google Chrome

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2 Dins d’opcions, punxa ‘privacitat’.
3 Marca ‘permetre l’administració de cookies’.

Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2 Revisa la pestanya de ‘Privadesa’ assegurant està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3 Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les “Cookies”.

Mozilla Firefox

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2 Introdueix la icona de Privacitat.
3 Clica a “Cookies”, i marca: ‘permetre la instal·lació de cookies’.

safari

1 En obrir el navegador, punxa ‘eines’ a la part superior i selecciona la pestanya de ‘opcions’.
2 Clica a la pestanya de ‘Seguretat’ i revisa si l’opció ‘Bloquejar l’Accés de “Cookies” de tercers’ està marcada o no.
3 Clica a ‘guardar’.

La instal·lació de cookies al Mac

Si tens un Mac i vols permetre l’accés de les nostres cookies en el teu ordinador, si us plau segueix les següents instruccions:

Internet Explorer 5.0 en OSX

 

1 Entra a ‘Explorer’ i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.
2 Fes scroll cap avall fins que vegis “Cookies” just a sota d’arxius rebuts.
3 Marca ‘No tornar a preguntar’.

Safari en OSX

1 Entra en Safari i selecciona ‘Preferències’ a la barra de navegació.
2 Clica a la pestanya de ‘Seguretat’ i marca l’opció ‘acceptar cookies’.
3 Introdueix l’opció: ‘Només des del lloc actual en què estic navegant’.

Mozilla i Netscape en OSX

1 Entra a ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ i a la part superior del navegador, marca l’opció de ‘Preferències’.
2 Fes scroll cap avall fins que vegis “Cookies” just a sota de ‘Privadesa i Seguretat’.
3 Marca l’opció ‘Permetre l’accés de cookies només des del lloc actual’.

opera

1 Entra a ‘Opera’ i selecciona ‘Menú’ i ‘Paràmetres’ a la barra de navegació.
2 Introdueix ‘Preferències’ i punxa a la pestanya de ‘Avançat’.
3 Marca l’opció ‘Acceptar cookies’. En cas de bloquejar l’ús de ‘cookies’ en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar ‘cookies’ per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. En aquest cas es pot desactivar ‘cookies’ de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.